O nasKontaktGaleriaAktualnościUsługi w ramach NFZUsługi komercyjneKlauzula informacyjnaUsługi
rehabilitacjaurle.com
Subtitle
Klauzula informacyjna

Urle, dn.25.05.2018

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią , że:

Administratorem Pana/i danych jest: Katarzyna Prokopowicz Przychodnia Specjalistyczna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą 05-281 Urle, ul. 1 Maja 8.

Administrator powołął Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: Wiesława Muszel, wimuszel@o2.pl, tel 25 675 47 43

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: prowadzenia przez administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

1. W zakresie prowadznia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej,jest  art.6 ust. 1, lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady UE 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -dalej: dalej RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04. 2011 r o działąlności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

2.Podstawą przetwarzania danych w zakresie jaki jest niezbądny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art.6 ust.1 lit. d RODO.

3. W zakresie w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust.2 lit. i i h RODO.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pani/Pana dane mogą być przekazywane innym podmiotom niewymienionych w przepisach prawa.

Okres przechwywania danych:

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. z 2017 r poz 1318) tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu z wyjątkiem:

1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu Pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon

2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od kończa roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które bądą przechowywane rzez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania luub zlecenia lekarza, a przypadkach gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie-przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,

5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat

Ma Pani/Pan prawo do:

1.dostępu do swoich danych oraz możliwości sprostowainia,

2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

3. wniesienia sprzeciwy do ich przetwarzania,

4. przenoszenia danych,

5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz profilowaniu.


O nas|Kontakt|Galeria|Aktualności|Usługi w ramach NFZ|Usługi komercyjne|Klauzula informacyjna|Usługi